Polityka prywatności

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest:

Hammerman-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gubinie ul. Kresowa 284, 66-620 Gubin, wraz z dodatkowym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Poznaniu przy

ul. Szczepankowo 117/1, 61-306

KRS: (KRS 0000640152)

Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się:

pod adresem e-mail: k.czaja@hammerman-tech.de

pod numerem telefonu: 0048 609603851

listownie na adres:

lub osobiście w: 66-620 Gubin, ul. Kresowa 284 lub 61-306 Poznań, ul. Szczepankowo 117/1

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych ani swojego przedstawiciela.

Jakie jest źródło moich danych - skąd są pozyskiwane?

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Jeśli kupujesz konstrukcje metalowe lub ich części, to podajesz nam swoje dane, ponieważ jest to niezbędne w celu należytego wykonania umowy. Dane osobowe pozyskujemy także ze źródeł powszechnie dostępnych – w przypadku korzystania ze świadczeń podmiotów wykonujących na naszą rzecz usługi niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz cel przetwarzania?

Przedmiotem działalności Administratora jest produkcja konstrukcji metalowych i ich części, jak również ich sprzedaż. Dane osobowe są przetwarzane w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. Odmienny jest również termin przechowywania danych osobowych. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zawarcie umowy dotyczącej zakupu konstrukcji metalowych i ich części

W tym celu dane osobowe przetwarzane są głównie po to, aby:

zrealizować umowę dotyczącą zakupu konstrukcji metalowych i ich części. Może się zdarzyć, że Klient zażąda wystawienia faktury VAT imiennej (dla konsumenta) lub faktury VAT (dla przedsiębiorcy) i w tym celu Administrator także przetwarza dane osobowe Klienta.

Zakres danych.

W celu realizacji umowy Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

a) Konsumenta – imię, nazwisko, adres, numer telefonu,

b) Przedsiębiorcy – imię, nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży konstrukcji metalowych i ich części pomiędzy Hammerman-Tech sp. z o.o. sp. k. a Klientem/Reprezentantem kontrahenta (przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez Ciebie produktów, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą. Dane będziemy przetwarzać najpóźniej do dnia wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży (będziemy przetwarzać dane osobowe maksymalnie przez 2 lata od dnia zawarcia umowy sprzedaży).

Zamówienie produktu w postaci konstrukcji metalowych i ich części

W tym celu przetwarzamy dane osobowe aby:

- zamówić produkt na żądanie Klienta/Reprezntanta kontrahenta

- skontaktować się z Klientem/Reprezentantem kontrahenta w celu poinformowania go o dostępności produktu.

Zakres danych

W tym celu przetwarzane są następujące dane Klienta: imię, nazwisko, poszukiwany produkt, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail. W przypadku Reprezentanta Kontrahenta: imię , nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, poszukiwany produkt, adres e-mail, numer telefonu.

Podstawa prawna

Dane osobowe są przetwarzane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży konstrukcji metalowych i ich części pomiędzy Hammerman-Tech sp. z o.o. sp. k. a Klientem/Reprezentantem kontrahenta.( art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są usuwane bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia, najpóźniej po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku zainteresowania ofertą dane osobowe będą przetwarzane przez 2 miesiące od ostatniego kontaktu.

Reklamacja towaru lub usługi

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

- obsługi postępowania reklamacyjnego, w tym rozstrzygnięcia zasadności roszczeń Klienta, Reprezentanta kontrahenta

- realizacji roszczeń Klienta/ Reprezentanta Kontrahenta(np. zwrotu ceny, przesłania towaru wolnego od wad itp.).

Zakres danych

W celu rozpatrzenie reklamacji Klienta Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, informacje dotyczące reklamowanego towaru (np. nr paragonu lub faktury VAT) i transakcji.

W celu rozpatrzenie reklamacji Reprezentanta kontrahenta Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwę prowadzonej działaności gospodarczej, adres e-mail, nr telefonu, informacje dotyczące reklamowanego towaru (np. nr paragonu) i transakcji.

Podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego ciążącego na nim na podstawie przepisów prawa (realizacja uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady towaru) (Przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Czas przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzamy przez okres rozpatrywanej reklamacji. Maksymalny termin przechowywania danych w tym celu wynosi 2 lata od dnia dokonania zakupu lub świadczenia usługi

Monitoring

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

- ochrony pracowników Administratora,

- ochrony mienia Administratora.

Zakres danych

W tym celu przetwarzamy dane osobowe obejmujące: wizerunek osób wkraczajacych na teren siedziby spółki Hammerman-Tech sp. z o.o. sp.k. w Gubinie oraz w dodatkowym miejscu prowadzenia działalności w Poznaniu oraz na teren siedziby spółki cywilnej Hammerman.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zabezpieczeniu Pracowników oraz mienia Administratora przed niezgodnym z prawem działaniem osób trzecich (przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czas przechowywania danych

Dane pozyskane z monitoringu przechowujemy zasadniczo przez okres 90 dni, nie dłużej jednak niż 180 dni.

Kontakt z Klientem/Reprezentantem kontrahenta – rozpatrywanie skargi, wniosków, zapytań

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

- rozpatrzenia skargi lub udzielenia odpowiedzi na wniosek lub zapytanie,

- budowania pozytywnej relacji pomiędzy Administratorem a Klientem/Reprezentantem kontrahenta

Zakres danych

W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe w związku ze złożonymi zapytaniami, jak również dane dotyczące korzystania z produktów Administratora lub zakupu towaru, będących przyczyną skargi lub wniosku oraz dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes prawny Administratora polegający na poprawie jakości produktów oraz lepszym dostosowaniu oferty do potrzeb kupujących. Ponadto uzasadniony interes Administratora uzasadniony jest budowaniem pozytywnych relacji pomiędzy Administratorem a Klientem, opartych na rzetelności i lojalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta/Reprezentanta kontrahenta, jego skargę lub wniosek, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia jego złożenia. Następnie dane osobowe są usuwane.

Księgowość, rachunkowość

W tym celu dane są przetwarzane, aby prowadzić księgi rachunkowe, prowadzić dokumentację magazynową, prowadzić ewidencję VAT, sporządzać miesięczne i roczne deklaracje podatkowe, sporządzać sprawozdania do urzędu statystycznego, sporządzać sprawozdania finansowe.

Zakres danych

Jeśli wystawiamy fakturę VAT lub paragon imienny, jesteśmy zobligowani, przez obowiązujące przepisy prawa, do przechowywania tych dokumentów oraz przetwarzania danych osobowych w nich zawartych (obejmujących: imię, nazwisko, adres, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej) dla celów rachunkowych i księgowych.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność spełnienia przez Administratora obowiązków ciążących na niego na mocy przepisów prawa. (przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej, rachunkowej, podatkowej oraz płacowej (np. dane osobowe wynikające z faktur VAT są przetwarzane przez okres przechowywania faktur VAT, wymaganych przez przepisy prawa, tj. przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku VAT z tytułu faktury VAT).

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

W tym celu dane osobowe są przetwarzane aby ustalić roszczenie Administratora, w tym określić jego rozmiar i okoliczności powstania, podjąć działania celem dobrowolnego lub przymusowego spełnienia roszczenia, obrony przed roszczeniami osób trzecich, kierowanych do Administratora, przymusowej egzekucji roszczeń.

Zakres danych

W tym celu Administrator przetwarza niektóre dane osobowe, niezbędne do ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń np. imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług Administratora lub kupowanych towarów, wizerunek pozyskany z monitoringu, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czas przechowywania danych

Administrator przetwarza dane osobowe do czasu wygaśnięcia roszczeń, tj. maksymalnie przez 3 lata od dnia kiedy Administrator dowiedział się o szkodzie oraz osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Zwrot towaru (odstąpienie od umowy sprzedaży)

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

- obsługi zwrotu towaru dokonanego przez Klienta, Reprezentanta kontrahenta

- zwrotu zapłaconej ceny sprzedaży.

Zakres danych

W tym celu Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, adres dostawy, kraj, telefon, numer rachunku bankowego, dane z imiennej faktury VAT (jeśli była wystawiona), a w przypadku Reprezentantów kontrahentów także nazwę działalnosci gospodarczej oraz NIP.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych osobowych Klienta/Reprezentanta Kontrahenta jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego ciążącego na nim na podstawie przepisów prawa (realizacja uprawnienia kupującego towaru na odległość do odstąpienia od umowy)(przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Czas przechowywania danych

Administrator przetwarza dane osobowe przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez Klienta/Reprzentantów kontrahentów produktów, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami. Administrator przetwarza dane osobowe najpóźniej do dnia wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży (tj. maksymalnie przez 2 lata od dnia zawarcia umowy sprzedaży).

Prowadzenie działań marketingowych poprzez wysyłanie informacji handlowych mailem.

Dane osobowe są przetwarzane w celu: podejmowania działań marketingowych produktów w postaci konstrukcji metalowych oraz ich elementów poprzez wysyłanie informacji handlowych drogą mailową.

Zakres danych: W tym celu Administrator przetwarza następujące dane ososbowe: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego.

Podstawa prawna: Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest udzielona przez Klienta/Reprezentanta Kontrahenta zgoda na przetwarzanie danych w tym celu (przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Czas przechowywania danych: Administrator może przetwarzać dane do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której one dotyczą.

Prowadzenie działań marketingowych poprzez umożliwienie przyszłym Klientom oglądu gotowych realizacji

Dane osobowe są przetwarzane w celu podejmowania działań marketingowych produktów w postaci konstrukcji metalowych oraz ich elementów.

W tym celu dane Klientów/Reprezentantów kontrahentów są przekazywane za ich zgodą innym Klientom/ Reprezentantom Kontrahentów w celu reklamy własnych produktów.

Zakres danych

W tym celu Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres Klienta/Reprezentanta kontrahenta

Podstawa prawna

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest udzielona przez Klienta/Reprezentanta Kontrahenta zgoda na przetwarzanie danych w tym celu (przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Czas przechowywania danych: Administrator może przekazywać dane dot. adresu dane do czasu cofnięcia zgody na przekazywanie danych.

Obsługa informatyczna

Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia należytej obsługi informatycznej realizowanych przez Administratora, zapewnienia należytego działania strony internetowej oraz zapewnienia właściwego działania poczty elektronicznej, serwerów wewnętrznych itp.

Zakres danych

Wszystkie dane, które Administrator przetwarza w związku z obsługą informatyczną (np. dane z monitoringu, dane przetwarzane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz serwera wewnętrznego).

Podstawa prawna

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach obsługi informatycznej jest uzasadniony interes prawny Administratora polegający na zapewnieniu odpowiedniego poziomu działania strony internetowej i poczty elektronicznej, serwerów plikowych itp. Ponadto Administrator przetwarza dane osobowe w celu obsługi informatycznej w związku z rekrutacją Pracowników oraz zatrudnieniem, a także w związku z prowadzeniem współpracy gospodarczej z Kontrahentami oraz odpowiadaniu na potrzeby Klientów (przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czas przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane są przez okres przez okres 2 lat.

Prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej przez Administratora w zakresie produkcji konstrukcji metalowych i ich części

W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby :

prowadzić bieżącą działalność gospodarczą w zakresie produkcji konstrukcji metalowych oraz ich części, nawiązywać i utrzymywać relacje handlowe z dostawcami, odbiorcami oraz usługodawcami,

zawierać i wykonywać umowy handlowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, spełniać ciążące na Administratorze obowiązki prawne (np. w celu wystawienia faktury VAT), a takaże w celu ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń.

Zakres danych:

W tym celu Administrator przetwarza Państwa dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa firmy, korespondencyjny adres służbowy, służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych, wynikający z niezbędności przetwarzania danych osobowych dla realizacji działań i zamierzeń gospodarczych Administratora. Ponadto podstawą przetwarzania danych osobowych może również być podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy. (przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Czas przechowywania

Dane osobowe są przechowywane przez czas prowadzenia współpracy gospodarczej, maksymalnie przez okres 4 lat od dnia ostatniego kontaktu pomiędzy Administratorem a Reprezentantem Kontrahenta (a dłużej jedynie do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy stron).

Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi zwrotu towaru dokonanego przez Klienta, Reprezentanta kontrahenta oraz zwrotu zapłaconej ceny sprzedaży.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Administrator Danych Osobowych, z najwyższą starannością dba o poufność Twoich danych osobowych. Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań umownych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Hammerman--Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gubienie ul. Kresowa 284, 66-620 Gubin, wraz w dodatkowym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Poznaniu przy ul. Szczepankowo 117/1, 61-306 Poznań, dane osobowe są przekazywane wskazanym poniżej osobom.

Dostawcy usług, w tym informatycznych

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu swojej działalności gospodarczej. Dostawy zaopatrują Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług na rzecz użytkowników oraz zarządzanie organizacyjne. Dane przekazujemy również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, w tym także dostawcom serwerów, na których przechowywane są dane osobowe.

Dostawcy, partnerzy usług logistycznych, usług pomiarowych i montażowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom i partnerom świadczącym na naszą rzecz usługi logistyczne, a także partnerom wykonującym an rzecz naszych Klientów i Kontrahentów usługi pomiarowe i montażowe, z którymi współpracujemy.

Obsługa Administratora

Możemy przekazywać Twoje dane dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), jak również podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi audytowe.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Unię Europejską.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne w celu zakupu naszych towarów. Podanie innych danych ma charakter dobrowolny i nie jest konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy. Informacje wymagane są oznaczone jako obowiązkowe w umowie lub formularzu kontaktowym Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości sprzedaży towaru na Twoją. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie mam prawa?

Administrator, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zapewnia realizację Twoich praw związanych przetwarzaniem danych osobowych, opisanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na:

 1. pod adresem e-mail: k.czaja@hammerma-tech.de

 2. pod numerem telefonu: 0048 609603851

 3. listownie na adres:

Hammerman-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gubienie ul. Kresowa 284, 66-620 Gubin, oraz w dodatkowym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej w Poznaniu przy ul. Szczepankowo 117/1, 61-306 Poznańoraz Hammerman spółka cywilna z siedzibą w Gubinie ul. Kresowa 284, 66-620 Gubin

 1. lub osobiście w:

Hammerman-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gubienie ul. Kresowa 284, 66-620 Gubin, oraz w dodatkowym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej w Poznaniu przy ul. Szczepankowo 117/1, 61-306 Poznań oraz Hammerman spółka cywilna z siedzibą w Gubinie ul. Kresowa 284, 66-620 Gubin.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przewarzanie danych osobowych w celach marketingowych (tj. w przypadku gdy wyraziłeś zgodę na podawanie swojego adresu w celu oglądu gotowych realizacji przez innych Klientów/Reprezentantów Kontrahentów). Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,

 2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych, a sprzeciw został uznany za zasadny,

 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz adres e-mail, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,

 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,

 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,

 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania podanych przez siebie danych osobowych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne)

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Prawo do złożenia skargi

Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Polityka plików cookies

Przez korzystanie z strony internetowej w domenie https://www.hammerman-tech.pl/ oraz https://www. hammerman-tech.de, https://www. hammerman-tech.com wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Strony oraz wykorzystywanie plików cookies przez Hammerman-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą Gubinie wraz z dodatkowym miejscem prowadzenia działalności w Poznaniu, zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Strony (więcej informacji poniżej).

 1. Co to jest plik cookie?

„Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

 1. W jakim celu strony internetowe oraz korzystają z plików cookies?

Pliki cookies używane na stronach internetowych https://www.hammerman-tech.pl/oraz https://www. hammerman-tech.de, https://www. hammerman-tech.com umożliwiają mierzenie aktywności użytkowników na stronie. Stosujemy pliki cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny. Pliki cookies umożliwią również zbadanie preferencji użytkowników i tym samym stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług. Nie wykorzystujemy plików cookies aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, maila bądź poczty tradycyjnej. W naszych serwisach nie stosujemy cookies behawioralnych.

 1. Jakich plików cookies używamy?

Na stronach https://www.hammerman-tech.pl/oraz https://www. hammerman-tech.de, https://www. hammerman-tech.com mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowe,

 2. stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 1. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie je akceptuje. Jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by ta odrzucała prośby o przechowanie plików cookies w ogóle lub tych wybranych. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim podejmiemy taką decyzję warto pamiętać jednak, że wiele plików cookies pomaga w korzystaniu ze strony internetowej. 

 1. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej.

 1. Hammerman-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 • prezentacji na Stronie Internetowej mapy wskazującej lokalizację biura Hammerman-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 • popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy – funkcja Google Inc. (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Hammerman-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Strony Internetowej na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: Analytics, Niezbędne.

TUV